Är min el grön?

Alla produktionsuppgifter ovan är bokförda timme för timme med hög noggrannhet. Den angivna mängden el har producerats under 2000 i vindkraftverk med mycket liten miljöpåverkan. Smörjoljor destrueras på ett miljömässigt acceptabelt sätt enligt ett avtal med Reci Industri AB, Göteborg. Föreningens verksamhet granskas av Miljöförvaltningen i Göteborg.

När det inte blåser ...

En vindstilla dag kan det vara kärnkraftsel i dina väggurtag. Det kan också vara vattenkraft från Sverige, kolkraft från Danmark eller vattenkraft från Norge. Men dagen därpå blåser det! Då får både du och din icke-medlem till granne vindkraftsel i era vägguttag.

Denna blåsiga dag minskas elleverantörens köp av annan kraft. I kolkraftverket sparas kol och motsvarande utsläpp. I kärnkraftverket sparas uran och motsvarande radioaktiva avfall. I vattenkraftverkens magasin sparas vatten till en annan dag.

Än så länge är vindkraften en liten energikälla.
I Sverige producerades 2000 0,4 TWh vindkraftsel (0,4 TWh = 400 GWh = 400 000 MWh = 400 000 000 kWh).
Detta motsvarar 0,28 % av den totala elförbrukningen 2000 på 144,7 TWh.
Variationer i efterfrågan på el (dag/natt, sommar/vinter, vardag/helgdag) är därför mer påtagliga än varierande tillgång på vind-el. Detta är en stor fördel - än så länge finns inget behov av några särskilda reservkraftverk för vindstilla dagar. Sådana kan börja behövas när vi kommer upp i, säg, 10 eller 20 % vind-el i kraftsystemet.

Men, som man säger: “Små smulor är också bröd”. Den el du får från din del av vindkraftverken skulle i annat fall ha producerats med uran, vattenkraft eller kol. Vindkraftverken har kunnat byggas tack vare din beredvillighet att finansiera verket med din andelsinsats.

Det är mycket sällan som vattenkraft spills bort. Alternativet till din vindkraft kan därför sägas vara kol eller uran. Tabellen nedan anger bränsleförbrukning och utsläpp vid dessa produktionssätt:

Produktionssätt

Komponent

Per andel (1000 kWh/år)

Hela föreningen (3120 MWh/år)

Kol(1)

Kol (bränsle)

250 kg

800 ton

 

Svaveldioxid (SO2)

2,9 kg

9 ton

 

Kväveoxider (NOx)

2,6 kg

8,1 ton

 

Koldioxid (CO2)

850 kg

2700 ton

 

Slagg och flygaska

55 kg

170 ton

Kärnkraft(2)

Naturligt uran (bränsle) (3)

25 gram

80 kg

 

Slagg uranbrytn, (4)

13 kg

40 ton

 

Avfall, högaktivt

0,01 liter

30 liter

 

 

 

 

 

Avfall, låg- o medelaktivt

0,1 liter

0,3 kubikmeter

1) Källa: Danska miljöstyrelsen och danska elverksföreningen
2) Källa: SKB, Nationalencyklopedin, Vattenfalls miljöredovisning
3) Erforderlig mängd naturligt uran före anrikning
4) Uranbrytning i gruva med 2 kg uran/ton malm (Canada, Australien)

Till huvudsidan

 

Senast uppdaterad 2001-04-12