Översikt intäkter och kostnader för Göteborgsvind


Senast uppdaterad 2002-09-23

Mera om diagrammet ovan

Medlemmar i föreningen äger en eller flera andelar. Varje andel motsvarar ungefär en produktion av 1000 kWh/år.
Föreningen sysslar ej med att sälja ström, utan är en ekonomisk förening där medlemmarna använder sin egen ström. Av praktiska skäl betalar medlemmarna dock sina elräkningar som vanligt till PlusEnergi samt näträkning till Göteborg Energi. Föreningen skickar sedan faktura till el- resp nätbolaget och påtalar att de har fått in "för mycket pengar" för ström som föreningens vindkraftverk har levererat. I gengäld skickar t.ex. nätbolaget faktura till föreningen för transitering ("transport" av ström på nätbolagets ledningsnät).
Staplarna ovan visar föreningens ekonomi "per kiloWatt-timme". Den totala höjden på staplarna är föreningens inkomster, som är elpriset för privatperson (inklusive energiskatt, nätavgift och moms) samt lite ränteintäkter.

Kort förklaring till utgifterna

Återbäring - föreningens vinst som betalas till medlemmarna
Återbetalning av insats - Avskrivningarna (värdeminskningen) av verken återbetalas till medlemmarna. År 2015 går vårt markavtal ut, och vi har åtagit oss att demontera verken och återställa markområdet. Vi avsätter således ej pengar till att förnya investeringen år 2015, utan pengar får i så fall samlas in då t.ex. genom att sälja nya andelar.
Elskatt - utgick t.o.m. 1 juli 1994 då vindkraft befriades från elskatt.
Moms - återbetalas till medlemmarna.
Fondering - vi sätter av pengar dels till en demontagefond som ska användas för att demontera verken år 2015, dels till en reparationsfond som kan utnyttjas vid större reparationer.
Styrelse - styrelsens arvoden
Administration - porto, kuvert, kopieringsmaskin
Underhåll - service och reparationer av verken.
Våra verk har alla haft fri service under garantitiden (2 år) varför posten var mycket liten t.ex. 1993 och 1994. Man kan märka en viss tendens till ökade underhållskostnader med stigande ålder hos verken.
Försäkringar - Verken är försäkrade mot brand, maskinskada o liknande, samt en ansvarsförsäkring på 25 MSEK för eventuella skador på 3:e man
Transitering - det vi betalar till nät-operatören Göteborg Energi AB för att vi får lov att använda deras ledningar för att skicka vår ström till våra medlemmar. Vi får lite rabatt på transiteringen pga att verken levererar sin ström inom nätområdet (detta kallas nätnytta). Denna ström behöver därför inte transiteras "utifrån" på kraftledningarna till Göteborg från Trollhättan, Ringhals och andra "yttre" elproducenter.

Alla siffror är per kilowatt-timme. Varje andel motsvarar ca 1000 kWh/år, varför utbetalningen per andel är [Återbetalning + Återbäring + Moms] multiplicerat med ca 1000.

1